FANDOM


殘局說,原文如下:

殘局,補全盤之未備也。全盤多而難明,殘局少而易悟,尤可取法。況得其一訣,使可觸類引伸,其於全盤所裨實倍至,如本成,貴乎能守。剛愎自用,銳其而希其,不可尋,而反致失中,且隨之。固可,貴乎善謀。彼昏不知,餒於而諉於已自慊,而安敢他謀,之,此皆不局面之誤也。故必確有持循,方可為法。是集,余從舊殫精畢慮,務別雄雌。精闡識末,使者必,者必,至無餘蘊而後敢錄焉。共得百四十,伸其說者十之五,訂其謬者十之三,間亦有竊附云。

參考文獻編輯

<<中國象棋譜大全>>,程明松、楊明忠、屠景明編輯,成都時代出版社(蜀蓉棋藝出版社)