FANDOM


佈局津梁初集局勢概論一

局勢概論一,原文如下:

象棋局勢,種類雖多,然大別之,其正當可取者,不外攻局三種應局九種而己。先言攻局,一為炮二平五當頭炮局,二為兵三進一進兵局,三為馬二進三起馬局,以上三種,俱為[[得先[[之正常攻局。此外雖尚有炮二平六過宮炮局,炮二平四士角炮局,相三進五上象局,惟一遇對方應以炮八平五當頭炮局,每易失先,故晚近一般名手,極尠用之。他如炮二進二巡河炮局,炮二平七金釣炮局(一名過宮歛炮),炮二平三歛炮局,炮二平一飛炮局(一名邊炮),馬二進一邊馬局,士四進五上士局,兵一進一九尾龜局等,盡屬左道旁門,更無足論。

正常攻局既有三種,而本書獨取當頭炮者,誠以開局得先,應取攻勢,自以當頭炮為最優。起馬局係以穩健見長,先為不可勝以待敵之可勝,似宜於固守,不宜於進攻進兵局則有仙人指路之稱,名手初遇,不審對方虛實時,每以之作為窺探,此項陣勢,剛柔並備,兼施,雙方均深溝高壘,初學亦非所宜,究不若當頭炮之精警可法也。

次言應局,一為馬八進七,馬二進三屏風馬局,二為馬二進三,馬八進九單提馬局,三為馬二進三,炮八平六反攻馬局(一名半壁山河),四為炮八平五,馬八進七順手炮局,五為炮二平五,馬八進九列手炮局,六為卒三進一挺卒局,七為象三進五,馬二進四轉角馬局(一名穿宮馬),八為炮二平七,馬二進三金鈎炮局,九為炮八平七,馬二進三七路炮局,以上九種,除六、七、八、九四種係專應進兵局起馬局,不入本書範圍,茲不具論外,餘五種俱為對當頭炮之正常應局,足資取法。惟嚴格而言,鬥炮局(順手炮列手炮)雙方均採取攻勢,着着緊迫,稍一疏懈,蹶折堪虞,尤以列手炮博鬥最為激烈,非熟諳佈局或自審棋藝優於對方者,不宜為之。單提馬反攻馬,或因一屯邊,或因梗,中卒久穩,每易為當頭炮所乘,故逢敵手,仍以屏風馬為最穩勁應局焉。

此外應當頭炮者,尚有炮八進二,炮二平八叠炮局(一名左耳炮),雖有神仙妙局之局,未免標奇立異,不足為法也。


參考文獻編輯

<<佈局津梁合訂本>>,吳文英羅君籌編著,象學叢書出版社